دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی شد


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی شد از سوی خبرگزاری آنا ؛واحد مشهد؛  واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی در بهمن ماه شد  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، جزء شش واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب Read More

استخدام مشاور حرفه ای با ظاهری مناسب در منطقه آزادشهر مشهد


استخدام مشاور حرفه ای با ظاهری مناسب در منطقه آزادشهر مشهدایران استخدام استخدام مشاور حرفه ای با ظاهری مناسب در منطقه آزادشهر مشهد ایران استخداماستخدام مشاور حرفه ای با ظاهری مناسب در منطقه آزادشهر مشهد